Welkom bij Wout Monseurs: we make your office work!

Servicevoorwaarden

Algemene Servicevoorwaarden van Wout Monseurs B.V.

1. De in deze overeenkomst gehanteerde definities hebben de betekenis die daaraan in de onderhoudsovereenkomst (hierna: de Overeenkomst) is gegeven. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst.

2. Wout Monseurs B.V. (hierna: Monseurs) draagt zorg voor het onderhoud van de Apparatuur en het herstel van storingen (het onderhoud en het herstel hierna: de Service) daaraan. De daarvoor benodigde onderdelen en verbruiksmaterialen alsmede het arbeidsloon en de voorrijkosten maken onderdeel uit van de door Monseurs te verlenen Service.

3. Niet gebruikte of niet vervangen verbruiksmaterialen blijven eigendom van Monseurs.

4. Monseurs streeft naar een responstijd van gemiddeld 8 (zegge: acht) kantooruren na ontvangst van een melding. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Erkende feestdagen worden daarbij niet als werkdag beschouwd.

5. Monseurs verricht de Service, tenzij deze naar haar oordeel zijn ontstaan:

a. door een op de Apparatuur van buitenaf inwerkende oorzaak (waaronder in ieder geval, maar niet exclusief: val-, stoot-, water-, vuur- en/of rookschade);

b. als gevolg van het onzorgvuldig of foutief gebruik van de Apparatuur door de Klant;

c. als gevolg van de door de Klant, haar personeel, of derden uitgevoerde reparaties, tenzij Monseurs hier vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven;

d. als gevolg van gebruik van onderdelen en/of verbruiksmaterialen die niet door Monseurs zijn geleverd en/of geplaatst;

e. als gevolg van het feit dat de Apparatuur is opgesteld in een ruimte die niet voldoet aan de door Monseurs gestelde voorwaarden: de Apparatuur dient te worden geplaatst in een (naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid) stofvrije, droge en goed geventileerde ruimte, en aangesloten te worden op een storingsvrije spanningsvoorziening die over schone randaarde beschikt.

f. door verplaatsing van de Apparatuur door of namens de Klant, tenzij Monseurs hier vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven;

g. door het niet terstond melden van schaden en/of storingen. Onder terstond wordt in dit verband verstaan: binnen 1 (zegge: één) werkdag na ontdekking van de storing.

In bovengenoemde gevallen is de Klant verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende schade aan de Apparatuur en vallen de kosten van herstel niet onder de door Monseurs te verlenen Service.

6. Alle prijzen vermeld in deze voorwaarden en de Overeenkomst zijn exclusief B.T.W..

7. Tenzij anders is overeengekomen, is de Onderhoudsprijs per kwartaal vooraf verschuldigd en de meerafdrukken eenmaal per 6 (zegge: zes) maanden achteraf. De Klant is verplicht Monseurs op de hoogte te brengen van de actuele tellerstanden indien Monseurs hierom verzoekt. Indien Monseurs niet binnen 5 (zegge: vijf) werkdagen de actuele tellerstand van de Klant doorkrijgt, zal Monseurs de tellerstand schatten. De Klant is in dat geval het op die schatting gebaseerde bedrag verschuldigd. Betaling van de factuur dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 30 (zegge: dertig) dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is Monseurs bevoegd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.

8. Monseurs is gerechtigd jaarlijks per 1 januari haar tarieven aan te passen op basis van de door onze leveranciers gehanteerde indexatie.

9. Monseurs is niet aansprakelijk voor overlijden van of letsel aan personeel van de Klant of derden, noch voor schade aan de Apparatuur, eigendommen van de Klant en/of derden, en/of bedrijfsschade c.q. andere gevolgschade hoe dan ook genaamd veroorzaakt door of verband houdende met de Apparatuur. Monseurs is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van stilstand of onjuiste werking van de Apparatuur.

10. De Overeenkomst gaat in op de dag van installatie van de Apparatuur en eindigt na de duur waarvoor de Overeenkomst is aangegaan of zoveel eerder indien de Apparatuur een zodanig aantal afdrukken heeft verwerkt dat de technische levensduur is bereikt, dat ter uitsluitende beoordeling van Monseurs. De Overeenkomst wordt na de overeengekomen duur stilzwijgend met één jaar verlengd indien deze niet voordien schriftelijk middels aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (zegge: twee) maanden is opgezegd.

11. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door de Klant is niet mogelijk, tenzij de Klant Monseurs volledig schadeloos stelt voor de door Monseurs door de opzegging te lijden schade. Die schade is tenminste gelijk aan de som van de vaste maandbedragen vermeerderd met de kosten van de te verwachten meerafdrukken (gebaseerd op het gemiddelde gebruik gedurende de verstreken duur van de overeenkomst) die de Klant verschuldigd zou zijn indien de Overeenkomst niet tussentijds beëindigd zou zijn. Onder meerafdrukken worden eveneens verstaan: alle afdrukken gemaakt ten gevolge van een contract zonder overeengekomen vast maandbedrag. Zulks onverminderd het recht van Monseurs om daarnaast vergoeding van eventuele andere geleden en/of te lijden schade van de Klant te vorderen. Monseurs behoudt zich het recht voor om gemaakte scans achteraf in rekening te brengen tegen 10% van de zwart/wit prijs.

12. De Overeenkomst kan door Monseurs per direct worden beëindigd indien:

a. de Klant haar faillissement aanvraagt of haar faillissement wordt aangevraagd;

b. de Klant surseance van betaling vraagt;

c. de Klant onder curatele wordt gesteld;

d. de Klant haar onderneming verkoopt of beëindigt;

e. de Klant haar betalingsverplichtingen niet nakomt;

f. de Klant zich niet aan de gebruiksvoorschriften van de Apparatuur houdt;

g. de Klant de Apparatuur verkoopt, vervreemd, inruilt of verhuist.

Tussentijdse beëindiging op grond van dit artikel ontslaat de Klant niet van haar verplichting om Monseurs alsdan volledig schadeloos te stellen. Het bepaalde vanaf de derde volzin van artikel 10 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

13. Indien de Apparatuur wordt geleased, bedragen de kosten voor het retour halen daarvan € 150,00 per machine.

14. Alleen Monseurs heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een derde.